Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Tiêu chuẩn để trở thành Hội viên của VACPA.

vokimvan2711 đã tạo 09:08 19-07-2022 Hoạt động 15:07 08-09-2022 1.751 lượt xem 0 bình luận

Bạn muốn trở thành Hội viên VACPA và Bạn cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VACPA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VACPA dưới đây 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên          

1. Hội viên của Hội gồm:

a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội;

b) Hội viên liên kết:

- Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được Hội công nhận là hội viên liên kết của Hội;

- Công dân, tổ chức Việt Nam có đủ tiêu chuẩn là hội viên chính thức của Hội nhưng chỉ có nguyện vọng tham gia làm hội viên liên kết của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được Hội công nhận là hội viên liên kết của Hội;

c) Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam có uy tín, có năng lực hoạt động về kế toán, kiểm toán đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Hội được Hội suy tôn là hội viên danh dự của Hội.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

a) Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CPA), có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

b) Hội viên tổ chức: Là doanh nghiệp kiểm toán được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động tại Việt Nam; cử người đại diện là công dân Việt Nam, đang giữ cương vị quản lý cao nhất của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền, có đủ điều kiện đại diện cho hội viên chính thức của Hội.

3. Tiêu chuẩn hội viên liên kết:

a) Công dân Việt Nam đã được cấp chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

b) Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý kế toán, kiểm toán là công dân Việt Nam có ảnh hưởng tốt đến hoạt động của Hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

4.  Hội viên liên kết và hội viên danh dự không được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và không được biểu quyết các vấn đề của Hội.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập