Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Xin ý kiến về Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu”

vokimvan2711 đã tạo 14:45 06-07-2022 254 lượt xem 0 bình luận

Kính gửi:  -  Ông/Bà Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, soạn thảo hệ thống chuẩn mực kiểm toán của các năm 2020 và 2021, thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) năm 2022 về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành “Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu” (sau đây gọi tắt là “VSA 315 (Soạn thảo năm 2022)”), từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022, VACPA đã triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022).

Để triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022), VACPA đã thực hiện theo quy trình nghiên cứu, soạn thảo do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 01/03/2010 về Quy trình xây dựng, ban hành và công bố VSA, cụ thể như sau:

- Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA) theo Quyết định số 269-2021/VACPA ngày 07/06/2021 của Chủ tịch VACPA, bao gồm 70 thành viên được cử từ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Vụ Pháp chế), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán), các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), các trường đại học và VACPA;

- Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA triển khai các công việc:

(1) Các thành viên Nhóm 2 (Nhóm phụ trách soạn thảo VSA 315) rà soát, sửa trực tiếp và góp ý chi tiết về VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) dựa trên bản dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) do Ban Chuyên môn VACPA dịch và biên soạn;

(2) Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Nhóm 2, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tổng hợp các vấn đề còn có ý kiến khác nhau và tổ chức các cuộc họp Nhóm 2 để thảo luận chi tiết. Sau khi hoàn thiện dự thảo theo kết quả họp Nhóm 2, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA tiếp tục xin ý kiến về các vấn đề của VSA 315 (Soạn thảo năm 2022).

Đến nay, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) để xin ý kiến Ông/Bà và các bên liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tuân thủ các nguyên tắc xây dựng được quy định trong Quyết định số 443/QĐ-BTC, bao gồm:

(i) Tuân thủ cao nhất Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (ISA) về đánh số hiệu, kết cấu, nội dung chuẩn mực, cách phân loại, nhóm chuẩn mực… Đối với các nội dung cần phải thay đổi so với ISA cho phù hợp với điều kiện, văn bản pháp luật Việt Nam, dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) để dưới dạng in nghiêng;

(ii) Sử dụng thống nhất, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chuẩn mực các nhóm từ ngữ nhằm bảo đảm phù hợp với Hệ thống 37 VSA đợt 1, 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2 (nếu nội dung tiếng Anh không thay đổi), 29 VSA biên soạn năm 2020 và năm 2021 và pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành (khi thích hợp);

(iii) Một số nội dung liên quan đến khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) được áp dụng tại Việt Nam (như “Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC”), dự thảo đang giữ nguyên theo VSA hiện hành do Bộ Tài chính đang trong quá trình triển khai Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam (theo Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/03/2020).

Thông qua các cuộc họp và xin ý kiến, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã thống nhất được những nội dung cơ bản trong VSA 315 (Soạn thảo năm 2022). Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề trong Phụ lục đính kèm Công văn này.

Để tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bên liên quan và hoàn thiện dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) trước khi trình Bộ Tài chính, VACPA  tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các DNKiT và các bên liên quan dưới các hình thức gồm: (i) Gửi công văn (bản cứng và bản mềm qua thư điện tử (email)) xin ý kiến; (ii) Đăng trang thông tin điện tử (website) của VACPA; (iii) Hội thảo để lấy ý kiến của các DNKiT và các bên liên quan trong thời gian tới.

Theo đó, VACPA gửi tới Ông/Bà dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) và Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau (kèm theo Công văn này) để Ông/Bà xem xét và góp ý cho dự thảo. Hình thức tham gia góp ý kiến cho bản dự thảo này như sau:

1) Trả lời trực tiếp vào Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau;

2) Sửa trực tiếp trên tệp tin (file mềm) của dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) dưới dạng track changes/highlight/comment.

+ Các ý kiến đóng góp, Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày 15/07/2022 theo địa chỉ:

- Theo hình thức gửi trực tiếp bằng công văn:

  Văn phòng Hà Nội  Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

  Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-  Theo hình thức gửi tệp tin (file mềm) đến thư điện tử (email)banchuyenmon@vacpa.org.vn

+ Mọi thông tin liên lạc, xin vui lòng liên hệ: chị Nguyễn Thị Thu Trang - cán bộ chuyên môn - Văn phòng VACPA Hà Nội (email: nguyenthithutrang@vacpa.org.vn; Điện thoại di động: 0975 945 613; Điện thoại cố định 02439 724 334 (máy lẻ 106)).

VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà về dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022).

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:

1. CV 229 -2022 - VACPA xin y kien DNKiT, UVBCH, Ban nghien cuu_ VSA 315 (2022).pdf
1.1. PL CV 229-2022 - VACPA - xin y kien VSA 315 (nam 2022) DNKiT, UVBCH, BNC.doc
1.1. PL CV 229-2022 - VACPA - xin y kien VSA 315 (nam 2022) DNKiT, UVBCH, BNC.pdf

2. Du thao VSA 315 (2022) - Xin y kien rong rai - final.docx

File đính kèm:

1. CV 229 -2022 - VACPA xin y kien DNKiT, UVBCH, Ban nghien cuu_ VSA 315 (2022).pdf
1.1. PL CV 229-2022 - VACPA - xin y kien VSA 315 (nam 2022) DNKiT, UVBCH, BNC.doc
1.1. PL CV 229-2022 - VACPA - xin y kien VSA 315 (nam 2022) DNKiT, UVBCH, BNC.pdf
2. Du thao VSA 315 (2022) - Xin y kien rong rai - final.docx

Trích nguồn: VACPA

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập