Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

vokimvan2711 đã tạo 15:52 22-03-2022 1.375 lượt xem 0 bình luận

Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC Quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước có hiệu lực từ ngày 01/04/2022. Thông tư này quy định mẫu biểu, nguyên tắc, phương pháp lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước và cách tính chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bình quân trong công thức tính toán tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cho các đối tượng và mục đích theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

 

 

Tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước là việc doanh nghiệp thu thập, phân loại, tổng hợp và trình bày thông tin tài chính nhằm minh họa ảnh hưởng của sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu đối với thông tin tài chính chưa điều chỉnh của doanh nghiệp nếu giả định sự kiện đã xảy ra hoặc giao dịch đã được thực hiện tại thời điểm lựa chọn.

Theo Thông tư số 10/2022/TT-BTC, báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước gồm: báo cáo tổng hợp tình hình tài chính theo quy ước; báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động theo quy ước; thuyết minh báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước. Biểu mẫu về các báo cáo này được quy định tại phụ lục 1 của Thông tư.

Nguyên tắc lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước bao gồm: các nguyên tắc chung; nguyên tắc lập Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính theo quy ước; nguyên tắc lập Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động theo quy ước.

Phương pháp lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước được quy định đối với các trường hợp: hợp nhất doanh nghiệp; sáp nhập doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; tách doanh nghiệp; bán tài sản.

Tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước là vấn đề mới và nhu cầu sử dụng báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước được kiểm toán sẽ mở ra một dịch vụ mới cho các doanh nghiệp kiểm toán. Trong thời gian tới, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức để cập nhật và hướng dẫn việc áp dụng Thông tư này cho các hội viên, kiểm toán viên.

Để nắm được đầy đủ nội dung quy định của Thông tư số 10/2022/TT-BTC, Hội viên và Quý bạn đọc vui lòng tải TẠI ĐÂY! và đăng ký các lớp học cập nhật kiến thức trong thời gian tới.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập