Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Chiến lược Tài chính đến năm 2030

vokimvan2711 đã tạo 09:17 10-06-2022 341 lượt xem 0 bình luận

Ngày 21/03/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030, bao gồm nhiều nội dung quan trọng, có liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. 

Trong đó, tại Mục I.3.d về phát triển đồng bộ, minh bạch và bền vững thị trường tài chính và dịch vụ tài chính có nêu “Phát triển ổn định thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. Đến năm 2025, đảm bảo 100% doanh nghiệp có quy mô lớn được kiểm toán báo cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động, hình thức sở hữu”.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi đến hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và các bên quan tâm toàn bộ nội dung Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/03/2022 tại đây! để nắm được đầy đủ thông tin và xây dựng định hướng phát triển các hoạt động của doanh nghiệp.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập