Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”

vokimvan2711 đã tạo 08:56 21-07-2022 458 lượt xem 0 bình luận

Tháng 5/2022, để hỗ trợ kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán, Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) ban hành tài liệu “Supporting international standards - Auditing accounting estimates: ISA 540 (revised) – Implementation tool/Hỗ trợ chuẩn mực quốc tế - Kiểm toán các ước tính kế toán: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 540 (Ban hành lại) – Công cụ thực hiện” (sau đây gọi tắt là “công cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại”). IAASB ban hành lại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 540 (Ban hành lại) vào tháng 10/2018 và ISA 540 (Ban hành lại) này có hiệu lực áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 15/12/2019.

 

Mục đích của tài liệu “Công cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại)” gồm:

- Hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện ISA 540 (Ban hành lại), bao gồm cả những thay đổi quan trọng so với ISA 540 hiện hành;

- Cung cấp tổng quan về các bước và các vấn đề liên quan cần xem xét khi kiểm toán các ước tính kế toán và các thuyết minh liên quan, trong đó tập trung vào các vấn đề cần được làm rõ. Tài liệu bao gồm các đề xuất về “Cái gì”, “Tại sao” và “Cách thức thực hiện như thế nào”. Các đề xuất này không phải là tất cả và kiểm toán viên cần xem xét thêm hoặc có các xem xét khác nhau có thể áp dụng tùy thuộc vào hoàn cảnh của hợp đồng dịch vụ. Việc lựa chọn các thủ tục cụ thể mà kiểm toán viên quyết định thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của ISA 540 (Ban hành lại) và các ISA có liên quan khác là vấn đề thuộc về xét đoán chuyên môn.

Tài liệu “Công cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại)” cùng với các sơ đồ ISA 540 (Ban hành lại) đã xuất bản trước đây của IAASB chỉ ra quy trình các yêu cầu trong ISA 540 (Ban hành lại). Nội dung cụ thể của “Công cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại)” bao gồm các ví dụ minh họa. Nội dung các ví dụ minh họa được tóm tắt như sau:

- Ví dụ minh họa 1 – Sơ đồ IAASB: Các yêu cầu của ISA 540 (Ban hành lại), với các nội dung:

+ Cung cấp tổng quan về quy trình các yêu cầu trong ISA 540 (Ban hành lại);

+ Các bước đã được thêm vào sơ đồ quy trình (được liên kết với ví dụ minh họa 2 của tài liệu).

Ví dụ minh họa 2 – Sơ đồ 10 bước, gồm:

+ Tóm tắt các khía cạnh chính của “cái gì” đã được ISA 540 (Ban hành lại) yêu cầu và các xem xét khác liên quan đến các yêu cầu về “Cái gì”, “Tại sao” (lý do) và “Cách thức thực hiện như thế nào” (các xem xét thực tế);

+ Làm nổi bật những thay đổi chính của ISA 540 (Ban hành lại) so với phiên bản trước bằng cách chú thích ở dạng “hình hộp màu xanh lá cây”; những thay đổi quan trọng này được xác định trong ấn phẩm “Xem nhanh” của IAASB liên quan đến ISA 540 (Ban hành lại).

- Ví dụ minh họa 3 – Sơ đồ IAASB: Ba cách tiếp cận thử nghiệm: Cung cấp cái nhìn tổng quan về ba cách tiếp cận có thể để thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo đối với các ước tính kế toán.

- Ví vụ minh họa 4 – Sơ đồ IAASB: Liên kết giữa ISA 540 (Ban hành lại) và các ISA khác: Tóm tắt các liên kết chính giữa ISA 540 (Ban hành lại) và các ISA khác; một số yêu cầu và hướng dẫn khác trong ISA 540 (Ban hành lại) đề cập đến hoặc mở rộng cách áp dụng ISA 315 (Ban hành lại năm 2019), ISA 330, ISA 450 và ISA 500 và các ISA liên quan khác liên quan đến ước tính kế toán và các thuyết minh liên quan.

- Ví dụ minh họa 5 – Khả năng điều chỉnh theo quy mô và độ phức tạp:

+ Cung cấp các hướng dẫn về cách thức ISA 540 (Ban hành lại) được điều chỉnh theo quy mô và độ phức tạp.

+ Mặc dù ISA 540 (Ban hành lại) áp dụng cho tất cả các ước tính kế toán, nhưng mức độ mà ước tính kế toán chịu sự không chắc chắn trong ước tính sẽ thay đổi đáng kể. Do đó, nội dung, lịch trình và phạm vi của thủ tục đánh giá rủi ro và các thủ tục kiểm toán tiếp theo (thử nghiệm kiểm soát và thủ tục cơ bản) sẽ khác nhau liên quan đến:

  • Mức độ mà các yếu tố rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến khả năng xảy ra hoặc mức độ của sai sót;
  • Đánh giá của kiểm toán viên về các rủi ro có sai sót trọng yếu có liên quan.

VACPA trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc tài liệu Hỗ trợ chuẩn mực quốc tế - Kiểm toán các ước tính kế toán: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 540 (Ban hành lại) – Công cụ thực hiện do IAASB ban hành để hiểu rõ hơn về ISA 540 (Ban hành lại). Quý bạn đọc vui lòng tải tài liệu TẠI ĐÂY!

Lưu ý: Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế việc  đọc ISA 540 (Ban hành lại) (bao gồm cả phần Hướng dẫn áp dụng). Đây không phải là hướng dẫn chính thức của VACPA dành cho các DNKiT tại Việt Nam.

 

Trích nguồn: ifac.org.vn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập