Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

vokimvan2711 đã tạo 09:08 10-06-2022 263 lượt xem 0 bình luận

Ngày 23/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030.

Quyết định nêu rõ:

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán bảo đảm chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán - kiểm toán theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ngang tầm với các nước trong khu vực.

Qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kinh tế - tài chính - ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, phản ánh trung thực các thông tin, số liệu kinh tế - tài chính trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác; tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế về kế toán - kiểm toán, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới.

Cụ thể: Hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán; Ban hành, công bố và cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán - kiểm toán; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; Phát triển các tổ chức nghề nghiệp về kế toán - kiểm toán; Tăng cường hội nhập quốc tế về kế toán - kiểm toán; Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Với Chiến lược phấn đấu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán, chiến lược ghi rõ: phát triển thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán; xác định đối tượng được kiểm toán thiết thực hiệu quả, đến năm 2025 bảo đảm 100% doanh nghiệp, đơn vị có quy mô lớn được kiểm toán báo cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động, hình thức sở hữu;

Với Chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, cần: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong việc xây dựng khung khổ pháp lý và tổ chức triển khai thực hiện tại các đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến kế toán - kiểm toán phục vụ hoạt động của các đơn vị và hoạt động quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán…

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Ban hành Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Ban hành, công bố các hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán; Tăng cường năng lực cơ quan quản lý, giám sát về kế toán - kiểm toán và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật về kế toán - kiểm toán; Phát triển thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; Phát triển các hội nghề nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực về kế toán - kiểm toán; Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động khác

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chi tiết Quy định số 633/QĐ-TTg, vui lòng xem tại đây!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập