Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

vokimvan2711 đã tạo 09:13 10-06-2022 101 lượt xem 0 bình luận

Việc xác định doanh nghiệp sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp (theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) hay chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC) hay chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC) và có thuộc diện được nhận các chính sách hỗ trợ liên quan đến tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và theo quy định của pháp luật về thuế.

 

 

Ngày 26/08/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại Điều 5 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định  tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi đến hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và các bên quan tâm toàn bộ nội dung Nghị định số 80/2021/NĐ-CP tại đây! để có đầy đủ thông tin và vận dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và dịch tư vấn liên quan.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập