Diễn đàn hỏi đáp

Tạo bài viết

VACPA cung cấp 06 bản dịch tiếng Việt liên quan đến “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch Covid – 19” từ bản gốc tiếng Anh của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).

vokimvan2711 đã tạo 09:32 18-02-2022 708 lượt xem 0 bình luận

Hậu quả của dịch Covid-19 đối với việc lập báo cáo tài chính (BCTC) và hợp đồng kiểm toán là rất phức tạp và dẫn đến những thách thức đối với Ban Giám đốc, Ban quản trị và Kiểm toán viên (KTV).

 

 

Sự không chắc chắn của môi trường kinh tế-xã hội hiện nay làm tăng thách thức trong việc thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cần thiết để hình thành ý kiến độc lập về tính hợp lý trong các ước tính và xét đoán của Ban Giám đốc. Các đơn vị được kiểm toán và KTV phải thảo luận đánh giá tác động sớm trong khoảng thời gian lập BCTC và quá trình kiểm toán, vì có thể có những vấn đề chưa từng gặp phải thì nay lại được cần xem xét.

Cả đơn vị được kiểm toán và KTV đều có thể bị ảnh hưởng bởi những hạn chế về việc đi lại, điều này đặt ra những thách thức thực tế đối với cuộc kiểm toán. Các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) có thể thu thập thông tin theo những cách mới hoặc chuyển hướng sang làm việc từ xa, sử dụng các công cụ công nghệ khác nhau có sẵn.

Để tiếp tục hỗ trợ và lưu ý hội viên thực hiện kiểm toán trong môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, VACPA đã chọn lọc 06 tài liệu tiếng Anh “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid – 19” từ các tài liệu tiếng Anh do Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) công bố. Sau khi chọn lọc tài liệu, VACPA đã biên dịch sang tiếng Việt. Các tài liệu này tập trung hướng dẫn nhận diện và xử lý các rủi ro và lưu ý khi kiểm toán trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây không phải là một tài liệu đầy đủ và cũng không bao gồm tất cả các vấn đề thực hành và kỹ thuật kiểm toán trong một cuộc kiểm toán trong điều kiện môi trường thay đổi hiện nay. Các tài liệu này được tham khảo và trích dẫn được đưa ra từ nhiều chuẩn mực quốc tế & không phải tất cả các khía cạnh của các chuẩn mực quốc tế đều được xem xét và thảo luận, đề cập hết trong các tài liệu hướng dẫn này. (Năm 2020 và 2021, VACPA đã gửi email đến các hội viên, đăng webiste các tài liệu “hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid – 19”  bằng tiếng Anh do IFAC ban hành).

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục tổng hợp các tài liệu tập trung hướng dẫn kiểm toán theo hình thức trực tuyến để đáp ứng yêu cầu của hội viên.

Để có đầy đủ thông tin về 06 bản dịch tiếng Việt và bản gốc tiếng Anh, Hội viên vui lòng tải các tài liệu theo đường dẫn dưới đây:

1. “Lập báo cáo kiểm toán trong môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid -19”/ “Auditor reporting in the current environment due to Covid – 19”;

2. “Những lưu ý các khu vực trọng tâm  liên quan đến môi trường kiểm toán do ảnh hưởng của dịch Covid – 19”/ “Highlighting areas of focus in an evolving audit environment due to the impact of Covid – 19” ;

3. “Hoạt động liên tục – Các lưu ý khi kiểm toán trong môi trường do tác động của dịch Covid – 19”/ “Going concern in the current evolving envirnment – audit considerations for the impact of Covid – 19”;

4. “Kiểm toán các ước tính kế toán trong môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid – 19”/ “Auditing accounting estimates in the current evolving  envirnment due to Covid – 19”;

5. “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán – Các lưu ý khi kiểm toán  trong môi trường do ảnh hưởng của Covid-19”/ “Subsequent events in the current evolving envirnment - audit considerations for the impact of Covid – 19”;

6. “Hợp đồng dịch vụ soát xét thông tin tài chính giữa niên độ trong môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid – 19”/ “Review engagements on interim financial information in the current evolving envirnment due to Covid – 19”.

Ghi chú: Tài liệu này do VACPA biên dịch. Bản dịch này không phải là hướng dẫn được chấp nhận hoặc phê duyệt chính thức cho việc áp dụng tại Việt Nam mà chỉ mang tính tham khảo nhằm hỗ trợ cho hội viên VACPA khi cung cấp dịch vụ cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ, phù hợp với pháp luật, các quy định của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Các bên quyết định sử dụng bản dịch này một cách tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về việc áp dụng của mình. Tài liệu này thuộc bản quyền của IFAC®/IAASB®.”

File đính kèm:

6 huong dan kiem toan trong moi truong anh huong cua dich Covid-19 (Ban dich + goc tieng Anh).rar

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VACPA Forum.

Đăng nhập